Obwodnica nysy plan

Zakres zadania

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz wykorzystaniem istniejących opracowań projektowych dla tej inwestycji.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane:

 • odcinki dróg krajowych nr 46 o długości 7,37 km i nr 41 o długości 9,12 km o nawierzchni bitumicznej;
 • skrzyżowania w postaci rond średnich na przecięciu projektowanej obwodnicy z wybranymi ciągami drogowymi istniejącego układu komunikacyjnego, tzn. na początku obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 46 i drogą powiatową nr 1668 O, z istniejącą drogą powiatową nr 1663 O Nysa – Jaszów, z istniejącą drogą wojewódzką nr 407 Nysa – Korfantów, na końcu obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 41;
 • węzeł drogowy typu WB na skrzyżowaniu projektowanej i istniejącej drogi krajowej nr 46 w km ok. 7+368 projektowanej obwodnicy; węzeł ten stanowić będzie również początek projektowanej drogi krajowej nr 41, której obecny początek znajduje się w centrum m. Nysa;
 • pasy włączeń i wyłączeń na tereny przyszłych obustronnych parkingów przy DK 46 (parkingi nie są przedmiotem niniejszego zadania);
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowaną drogą krajową;
 • drogi dojazdowe do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do dróg krajowych);
 • przejazdy awaryjne w ciągu odcinka dwujezdniowego projektowanej drogi krajowej nr 46;
 • obiekty inżynierskie w ilości 14 szt., w tym:
 • – 6 wiaduktów w ciągu projektowanej drogi,
 • – 5 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych,
 • – 3 mosty w ciągu projektowanej drogi,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizację deszczową, drenaże, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne w ilości 5 szt., zbiorniki retencyjno-infiltracyjne w ilości 5 szt. i inne);
 • inne urządzenia ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, itp.;
 • przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi (zgodnie z wymogami);
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z lokalnym powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w wymaganym zakresie w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

słowa kluczowe: obwodnica nysy 2015, plan obwodnicy nysy, obwodnica nysy, obwodnica nysy mapa, mapa obwodnicy nysy, obwodnica nysa, obwodnica nysa plan, obwodnica nysy projekt, nysa obwodnica plan

Inne wpisy na temat motoryzacji:

About the author