Fundusze Europejskie
Logo GDDiK
Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budowa obwodnicy miasta Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica Państwa oraz nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny.

Opis projektu

"Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41"

Kontrakt obejmuje zoptymalizowanie (wprowadzenie niezbędnych zmian projektowych w istniejącej dokumentacji projektowej) i uaktualnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i wybudowanie obwodnicy miasta Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 (Nysa – Prudnik – Trzebina – granica Państwa) oraz nr 46 (Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa – Szczekociny) jak również uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania drogi krajowej i oddanie do użytkowania nowych odcinków dróg krajowych nr 46 i 41, stanowiących nowo wybudowaną obwodnicę Nysy.

Parametry techniczne obwodnicy:

Trasa główna w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości:7,37 km

Klasa techniczna GP
Prędkość projektowana 80 km/h
Ilość jezdni 2
Ilość pasów ruchu 2x2
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Szerokość pasa dzielącego 4,0m (w tym opaski bitumiczne 2x0,5m)
Szerokość pobocza gruntowego 2xmin0,75m (lub większe)
Obciążenie dopuszczlne osi 115kN
Kategoria ruchu KR 6

Trasa główna w ciągu drogi krajowej nr 41 o długości:9,12 km

Klasa techniczna GP
Prędkość projektowa 80 km/h
Ilość jezdni 1
Ilość pasów ruchu 1x2 (lokalnie 2+1)
Szerokość pasa ruchu 3,5m (lokalnie 2x3,5m)
Szerokość pasa dzielącego 2,5m (w tym opaski bitumiczne 2x0,5m)
Szerokość pobocza gruntowego 2xmin2,0m(lub większe)
Obciążenie dopuszczlne osi 115kN
Kategoria ruchu

KR5

 

 • Last modified on 16 Gru 2015

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest:

 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej
 • stworzenie bezpiecznego odcinka dróg krajowych nr 46 i 41, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort ruchu drogowego tranzytowego (ponadlokalnego), jak i ruchu drogowego lokalnego (źródłowego i docelowego)
 • wybudowanie nowych odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Przyczyni się to do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego (bezkolizyjne skrzyżowania, pełne wyposażenie drogi związane z jej funkcjonowaniem oraz ochrony środowiska), usprawnienie połączeń drogowych oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Nysy.

Korzyści bezpośrednie z powstania obwodnicy Nysy.

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

 • przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
 • oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków,
 • oszczędności paliwa,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
 • skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który obecnie prowadzony jest ulicami Nysy, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg i ulic, które zostaną odciążone przez obwodnicę.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (w tym urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni, itd.) - przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości obwodnicy dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

 

 • Last modified on 16 Gru 2015

Podstawowe informacje

Nr umowy z Wykonawcą: D-3/53-418-31/13
Data podpisania umowy: 6 sierpnia 2014r
Wartość umowy (netto): 249 951 539,55 PLN
Wartość umowy (brutto): 307 440 393,64 PLN

 • Last modified on 16 Gru 2015

Dofinansowanie projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0003/16-00
Projektu „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk 41 i 46”
Nr POIS.04.02.00-00-003/16
w ramach działania 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

zawarta w Warszawie dnia 2 czerwca 2016r., pomiędzy:

Centrum Unijnych Projektów Transportowychz siedzibą w Warszawie – jako Instytucja Pośrednicząca

a

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie – jako Beneficjentem.

 

Wkład Funduszy Europejskich:

 • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:

 367.501.310,05 PLN 

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:

 313.101.266,20 PLN

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu, z czego:

 

 • 15% pochodzi ze środków krajowych,

 • 85% finansowane z budżetu środków europejskich – EFRR:

266.136.076,27 PLN

 • Last modified on 13 Cze 2016

Zamawiający

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm: